ตัวชี้วัดสำคัญ :
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการรักษาต่อเนื่องภายใน
6 เดือน