ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
28 ก.พ. 2565
699
2
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
20 ธ.ค. 2564
345
3
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
15 ธ.ค. 2564
566
4
รายงานการติดตามประเมินผลการคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
8 ต.ค. 2564
281
5
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ปี 2564 (ระดับกรมฯ)
25 ก.พ. 2564
523
6
บัญชีความเสี่ยง (แบบ RM-2) ปี 2564 (ระดับกรมฯ)
25 ก.พ. 2564
388
7
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ปี 2564 (ระดับกรมฯ)
25 ก.พ. 2564
363
8
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 (ส่งระดับกรมฯ)
13 พ.ย. 2563
397
9
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
467
10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
371
11
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2563 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
352
12
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
358
13
บัญชีความเสี่ยงของหน่วยงานกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563
357
14
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
360
15
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
354
16
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ตุลาคม 2563
13 พ.ย. 2563
337
17
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วัน 28 กุมภาพันธ์ 2563
27 ก.พ. 2563
366
18
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
23 ต.ค. 2562
360
19
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
22 ต.ค. 2562
438