การบริหารความเสี่ยง

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ปี 2564 (ระดับกรมฯ)
25 ก.พ. 2564
0
2
บัญชีความเสี่ยง (แบบ RM-2) ปี 2564 (ระดับกรมฯ)
25 ก.พ. 2564
0
3
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ปี 2564 (ระดับกรมฯ)
25 ก.พ. 2564
0
4
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 (ส่งระดับกรมฯ)
13 พ.ย. 2563
25
5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
22
6
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
19
7
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2563 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
17
8
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
24
9
บัญชีความเสี่ยงของหน่วยงานกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563
22
10
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
27
11
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13 พ.ย. 2563
23
12
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ตุลาคม 2563
13 พ.ย. 2563
9
13
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วัน 28 กุมภาพันธ์ 2563
27 ก.พ. 2563
58
14
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
23 ต.ค. 2562
45
15
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
22 ต.ค. 2562
64