คู่มือ

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
คู่มือแนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม
4 ก.พ. 2564
21
2
คู่มือแนวทางการจัดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ
29 ม.ค. 2564
37
3
แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับทดลองใช้) ปีงบประมาณ 2564
13 พ.ย. 2563
36
4
คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
6 ต.ค. 2563
53
5
คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
1 ต.ค. 2563
70
6
คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
8 ก.ย. 2563
94
7
คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข (ระดับ A, S, M1 และ M2) ฉบับทดลองใช้
28 พ.ย. 2562
347
8
การปฐมพยาบาลทางใจ : คู่มือสำหรับผู้ทำงานภาคสนาม
28 พ.ย. 2562
52
9
คู่มือวิทยากร หลักสูตรการบำบัดทางสังคมจิตใจ
28 พ.ย. 2562
54
10
เรื่องเล่าความดีที่เราทำ...เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ 9)
21 พ.ย. 2562
47
11
คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับแพทย์
6 พ.ย. 2562
64
12
คู่มือผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข
6 พ.ย. 2562
58
13
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข
6 พ.ย. 2562
39
14
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิตสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (ฉบับปรับปรุง 2561)
6 พ.ย. 2562
61
15
คู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
6 พ.ย. 2562
40
16
คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยี่ยวยาจิตใจ ผู้ประสบภาววะวิกฤต
19 ก.ย. 2562
46
17
คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข
2 ก.ย. 2562
126
18
คู่มือการปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
18 มี.ค. 2562
35
19
คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยาสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
20 ก.พ. 2562
45
20
คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
26 ก.พ. 2017
55