Dashboard

27 คน

เภสัชกร (ผ่านการอบรมเฉพาะทาง)

5 คน

นักสังคมสงเคราะห์  

3 คน

นักกิจกรรมบำบัด  

2 คน

นักสื่อความหมาย  

40 คน

อื่นๆ  

8 เครื่อง

การรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)  

2 เครื่อง

การรักษาด้วยTranscranial Magnetic Stimulation (TMS)