ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2567
5
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2567
5
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2567
6
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2567
5
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2567
8
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม HACK ใจ ของกรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2567
6
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหทาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่ง วิทยากรและผู้เข้าประชุมฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2567
8
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector เพื่อใช้ในการประชุมฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
7 ก.พ. 2567
8
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2567
11
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักสูตร Mental Health Innovation Coaching โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2567
9
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd Projector ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2567
12
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2567
15
13
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)
5 ม.ค. 2567
24
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Canva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2566
33
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือ Transformative Mental Health in Primary Health Care คู่มือสร้างสุขโดยทีมหมอครอบครัว โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2566
37
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2566
34
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2566
33
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft 365 จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2566
35
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2566
33
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการประชุมฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2566
43
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2566
39
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2566
38
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2566
41
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายเงินแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต 2566 - 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2566
40
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญเฉพาะ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
27 ต.ค. 2566
44
26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)
25 ต.ค. 2566
52
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ระบบงานและปรับปรุงเนื้อหาโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล Step-by-Step ฉบับภาษาไทย (ต่อ-เติม-ใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2566
41
28
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
19 ก.ย. 2566
49
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
19 ก.ย. 2566
44
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2566
45
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์การดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเยียวยา (Community Based Treatment CBTx) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2566
42
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
17 ก.ค. 2566
70
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2566
60
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2566
72
35
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
5 ก.ค. 2566
78
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในรูปแบบวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2566
67
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ - ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2566
76
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2566
73
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2566
80
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2566
70
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2566
92
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักสูตรบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตขั้นต้น (ระยะสั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2566
80
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
31 พ.ค. 2566
74
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
30 พ.ค. 2566
92
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตสู่ชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2566
88
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 2 เครื่อง
15 พ.ค. 2566
92
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงคลังความรู้ดิจิทัลด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต คลัง พลัง ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2566
85
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเปลี่ยนสาย HDMI ชนิด 4k premium จำนวน 1 เส้น
25 เม.ย. 2566
87
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2566
82
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตโปสเตอร์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2566
94
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือ Transformative Mental Health in Primary Care "คู่มือสร้างสุขโดยทีมหมอครอบครัว" (ฉบับทดลองใช้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2566
100
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้อง Conference พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2566
103
53
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (มกราคม - มีนาคม 2566)
5 เม.ย. 2566
87
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2566
157
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Future of Mental Health in Thailand 2033 : อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย 2576 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2566
143
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง Standard Operating Procedures : SOPs Severe Mental Illness - High Risk to Violence (SMI-V Care) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2566
228
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบสาย LAN สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และเปลี่ยนระบบสวิตซ์-ปลั๊กไฟ ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2566
170
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 10 รายการ
24 ก.พ. 2566
152
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2566
87
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2566
154
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต ในรูปแบบเสื้อ
9 ก.พ. 2566
152
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม (Social Listening) (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2566
204
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2566
160
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 3 ห้อง 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2566
132
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V Care) ในรูปแบบเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.พ. 2566
152
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2566
161
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม (Social Listening) ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2566
149
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2566
146
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแบนเนอร์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต พร้อมติดตั้ง
23 ม.ค. 2566
224
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 10 Professional 64 bit)
20 ม.ค. 2566
219
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ
20 ม.ค. 2566
201
72
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
16 ม.ค. 2566
84
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน
15 ธ.ค. 2565
231
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง 1 วัน
21 พ.ย. 2565
249
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ
21 พ.ย. 2565
217
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft 365 จำนวน 54 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2565
291
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน
1 พ.ย. 2565
265
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
27 ต.ค. 2565
269
79
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2565 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
20 ต.ค. 2565
130
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม (Social Listening) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)
12 ต.ค. 2565
285
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม (Social Listening)
29 ส.ค. 2565
296
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโปสเตอร์เป้าหมายของการป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565
298
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
22 ส.ค. 2565
291
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565
295
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดูแลจิตใจในสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบถุงแคร์ใจ
18 ส.ค. 2565
293
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง 2 วัน
18 ส.ค. 2565
295
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน
18 ส.ค. 2565
280
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 6 คัน 1 วัน
18 ส.ค. 2565
303
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดูแลจิตใจในสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบถุงแคร์ใจ
10 ส.ค. 2565
286
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวอลเปเปอร์ภายในห้องปฏิบัติงานของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
9 ส.ค. 2565
303
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
8 ส.ค. 2565
277
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer
5 ส.ค. 2565
309
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง
5 ส.ค. 2565
282
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง LCD Projector เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและประเมินผลคู่มือแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
20 ก.ค. 2565
343
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง ๕๒๓๙ นนทบุรี
20 ก.ค. 2565
326
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565
10 มิ.ย. 2565
343
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อหลักสูตรการจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ในรูปแบบวิดีโอ
9 มิ.ย. 2565
347
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องระบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2 มิ.ย. 2565
344
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสัญลักษณ์ I AM KIDDEE กรมสุขภาพจิต ในรูปแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพา
2 มิ.ย. 2565
366
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโรลอัพเครื่องมือประเมินสุขภาพ และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น Mental Health Check In Application
2 มิ.ย. 2565
340
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมประขุม และคณะทำงาน จำนวน 1 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 จากสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ถึงโรงแรมริมปาว ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
27 เม.ย. 2565
344
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโรลอัพ กรมสุขภาพจิตกับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต จำนวน 3 ชุด
26 เม.ย. 2565
364
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ และความรุนแรงในสังคม (Social Listening)
26 เม.ย. 2565
418
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมประขุม และคณะทำงาน จำนวน 2 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมชูชัยบุรี ถนนเลียบนที ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
26 เม.ย. 2565
361
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาผลิตและเผยแพร่ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์
7 เม.ย. 2565
337
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
21 มี.ค. 2565
354
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
10 มี.ค. 2565
352
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพฉบับแพทย์ และสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข
17 ก.พ. 2565
377
109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Lcd projector จำนวน 1 เครื่อง 1 วัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
14 ก.พ. 2565
374
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี
4 ก.พ. 2565
366
111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hard Disk จำนวน 6 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2565
426
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม www.medcannabis.go.th
19 ม.ค. 2565
423
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักสูตรออนไลน์เรื่องแนวทางการใช้ Clinical Global Impression (CGI) ในรูปแบบวิดีโอ
14 ม.ค. 2565
404
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ
11 ม.ค. 2565
372
115
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
10 ม.ค. 2565
359
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเก้าอี้และโซฟา จำนวน 1 งาน
10 ม.ค. 2565
369
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
23 ธ.ค. 2564
354
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564
21 ธ.ค. 2564
351
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง 2 วัน
16 ธ.ค. 2564
329
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
16 ธ.ค. 2564
371
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ (Mind6) และแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (Mind7) บนรถเอกชนร่วมบริการ
5 พ.ย. 2564
460
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 คน
11 ต.ค. 2564
398
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใช้บริการระบบ E-learning จำนวน 1 ระบบ
28 ก.ย. 2564
438
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบ​ ELearning​ จำนวน​ 1​ ระบบ
28 ก.ย. 2564
356
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 6 บาน
6 ก.ย. 2564
411
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Conference ขนาดเล็ก จำนวน 5 ตัว
24 ส.ค. 2564
378
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 250 รีม
11 ส.ค. 2564
423
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย ญาติและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 ส.ค. 2564
380
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดสื่อการดูแลสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ
10 ส.ค. 2564
429
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
9 ส.ค. 2564
393
131
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการดำเนินงานบำบัดรักษา ส่งต่อและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดแบบบูรณาการ จำนวน 1 รายการ
6 ส.ค. 2564
409
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโรลอัพการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 5 ชุด
6 ส.ค. 2564
405
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการดูแลจิตใจสำหรับโรงพยาบาลสนามฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 และคู่มือเยี่ยวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก COVID-19
5 ส.ค. 2564
433
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
3 ส.ค. 2564
408
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) และการบันทึกรหัสผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
27 ก.ค. 2564
450
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 2 งาน
23 ก.ค. 2564
403
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ฺและสุขภาพ จำนวน 1 งาน
22 ก.ค. 2564
415
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยจิตเวช สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
22 ก.ค. 2564
419
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตคู่มือแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ฉบับทดลองใช้)
22 ก.ค. 2564
418
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ และสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกณ์
13 ก.ค. 2564
444
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ (ฉบับแพทย์) ในรูปแบบวิดีโอ
6 ก.ค. 2564
431
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานวิกฤตสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 งาน
25 มิ.ย. 2564
372
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรม Microsoft Office 365
22 มิ.ย. 2564
489
144
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานวิกฤตสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 งาน
16 มิ.ย. 2564
415
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องโปรแกรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อการให้การดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือก (LGBT)
11 มิ.ย. 2564
444
146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบ E-learning จำนวน 1 ระบบ
10 มิ.ย. 2564
503
147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด/ล้างเครื่องปรับอากาศ
8 มิ.ย. 2564
452
148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
27 พ.ค. 2564
426
149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์กระแสสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ (Social Listening)
24 พ.ค. 2564
458
150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดกล่องกำลังใจ
19 พ.ค. 2564
407
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
17 พ.ค. 2564
474
152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์
14 พ.ค. 2564
417
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในรูปแบบวิดีโอ
13 พ.ค. 2564
420
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี
25 มี.ค. 2564
457
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
17 มี.ค. 2564
664
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564
2 มี.ค. 2564
411
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคสคีย์บอร์ด สำหรับคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จำนวน 10 อัน
1 มี.ค. 2564
444
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ
24 ก.พ. 2564
392
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อชุดหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) ฉบับทดลองใช้
25 ม.ค. 2564
376
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด/ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง
7 ม.ค. 2564
387
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
25 ธ.ค. 2563
456
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563
3 ธ.ค. 2563
445
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 7 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี ถึง โรงแรมรอดีน่า บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
3 ธ.ค. 2563
571
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
2 ธ.ค. 2563
512
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563
2 ธ.ค. 2563
460
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563
25 พ.ย. 2563
484
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 6 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี ถึง โรงแรมหิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 พ.ย. 2563
443
168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
25 พ.ย. 2563
525
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
23 พ.ย. 2563
457
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563
17 พ.ย. 2563
443
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 7 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 จากกรมสุขภาพจิต-โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก - กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี
16 พ.ย. 2563
630
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563
11 พ.ย. 2563
461
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
2 พ.ย. 2563
466
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี
1 ก.ย. 2563
403
175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
31 ส.ค. 2563
436
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโปสเตอร์ 2 รายการ
27 ส.ค. 2563
395
177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาหนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care)
27 ส.ค. 2563
453
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ
19 ส.ค. 2563
423
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Asswssment and Team) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
19 ส.ค. 2563
423
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่ง ผู้บริหาร ผู้ติดตาม วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 4 คัน 3 วัน ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมฮอลิดย์ อินน์ สวีต ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
10 ส.ค. 2563
439
181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
10 ส.ค. 2563
478
182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานและจัดสถานที่การประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ “MCATT : New Normal ERA”
7 ส.ค. 2563
402
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี
7 ส.ค. 2563
375
184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานวิกฤตสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ในรูปแบบเสื้อ
7 ส.ค. 2563
521
185
ประกาศผู้ชนะกำารเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
7 ส.ค. 2563
408
186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาภาพพลิกโปรแกรมลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย
6 ส.ค. 2563
472
187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง
6 ส.ค. 2563
383
188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
5 ส.ค. 2563
409
189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
29 ก.ค. 2563
385
190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
24 ก.ค. 2563
321
191
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563
23 ก.ค. 2563
383
192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
10 ก.ค. 2563
443
193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแอพพลิเคชั่น Mind7 (แบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง)
3 ก.ค. 2563
541
194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟ สาย LAN CAT6 และสายโทรศัพท์
25 มิ.ย. 2563
369
195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแอพพลิเคชั่น Mind6 (แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ)
11 มิ.ย. 2563
432
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นสำนักงานกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต
10 มิ.ย. 2563
445
197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเอกสาร แบบกระดาษลูกฟูก
1 มิ.ย. 2563
409
198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
28 พ.ค. 2563
490
199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือแนวทางการจัดตั้งคลินิกการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต
28 พ.ค. 2563
434
200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด/ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง
21 พ.ค. 2563
323
201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
15 พ.ค. 2563
341
202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาแบบสังเกตอาการด้านจิตใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสำเนาแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
14 พ.ค. 2563
402
203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือแนวทางการฟื้นฟูจิตใตจสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 C4)
12 พ.ค. 2563
341
204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ
5 พ.ค. 2563
373
205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือ/แผ่นพับแนวทางการเฝ้าระวัง ส่งต่อและดูแลติดตามต่อเนื่องผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต สำหรับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 3 รายการ
5 พ.ค. 2563
349
206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดพิมพ์คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต
28 เม.ย. 2563
377
207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับแพทย์ และสำเนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข
20 เม.ย. 2563
358
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นง 5239 นนทบุรี จำนวน 4 เส้น
27 ก.พ. 2563
358
209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
19 ก.พ. 2563
383
210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชออนไลน์
14 ก.พ. 2563
351
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง
13 ก.พ. 2563
367
212
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./ญาติ/ผู้ดูแล/แกนนำชุมชน/เครือข่ายสุขภาพ
12 ก.พ. 2563
354
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าLCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
31 ม.ค. 2563
657
214
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา เช่าห้องประชุม ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
30 ม.ค. 2563
471
215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 คัน 3 วัน ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรมสุขภาพจิต ถึง คอสตาวิลเลจ บางเสร่ จังหวัดชลบุรี
29 ม.ค. 2563
460
216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10,000 แผ่น เพื่อใช้ในการประชุม
29 ม.ค. 2563
413
217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563
27 ม.ค. 2563
450
218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องโปรแกรม/Intervention การบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
8 ม.ค. 2563
377
219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
16 ธ.ค. 2562
359
220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
20 ส.ค. 2562
341
221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562
327
222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
29 มี.ค. 2562
345
223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ในวันที่ 4-5 เมษายน 2562
29 มี.ค. 2562
326
224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ในวันที่ 1-3 เมษายน 2562
18 มี.ค. 2562
355
225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
14 มี.ค. 2562
394
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือการปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
8 มี.ค. 2562
326
227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
25 ก.พ. 2562
358
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
21 ก.พ. 2562
395
229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส เคอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
18 ก.พ. 2562
418
230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
18 ก.พ. 2562
382
231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
4 ก.พ. 2562
419
232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
4 ก.พ. 2562
414
233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up ขนาด 80x200 ซม. จำนวน 2 ชุด
1 ก.พ. 2562
395
234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
29 ม.ค. 2562
367
235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คัน 1 วัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 จากโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอศิรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 ม.ค. 2562
417
236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562
10 ม.ค. 2562
386
237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาแผ่นพับแอพพลิเคชั่นโรคจิต (Mind 6 และ Mind7)
9 ม.ค. 2562
477
238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector สำหรับใช้ในการประชุม
4 ม.ค. 2562
336
239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คัน 1 วัน ในวันที่ 17 มกราคม 2562 จากโรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท - ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย - โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท
4 ม.ค. 2562
429
240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 จากกรมสุขภาพจิต ถึง โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี
17 ธ.ค. 2561
351
241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
17 ธ.ค. 2561
326
242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561
12 ธ.ค. 2561
316
243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
6 ธ.ค. 2561
320
244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561
21 พ.ย. 2561
349
245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 2 วัน วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
16 พ.ย. 2561
369
246
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
15 พ.ย. 2561
355
247
ประกาศราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
15 พ.ย. 2561
398
248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561
12 พ.ย. 2561
389
249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 คัน 3 วัน ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 จากกรมสุขภาพจิต ถึง เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
9 พ.ย. 2561
338
250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team) ฉบับปรับปรุง
6 พ.ย. 2561
450
251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง 3 วัน (วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561)
6 พ.ย. 2561
344
252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนวรรณกรรม เรื่องแนวทางการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท (Relapse Prevention in Schizophrenia patients)
6 พ.ย. 2561
463