นโยบาย/ประกาศ/
เจตจำนงค์/เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
ประกาศเจตนารมณ์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต พ.ศ.2566
20 ธ.ค. 2565
37
2
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 เม.ย. 2565
134
3
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
11 ม.ค. 2565
229
4
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
6 ม.ค. 2565
389
5
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565
21 ธ.ค. 2564
466
6
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ม.ค. 2564
355
7
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต
24 ธ.ค. 2562
440
8
มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน
11 ก.พ. 2562
375