แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แผนที่ยุทธศาสตร์ กบบส.
31 มี.ค. 2566
150
2
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
170
3
แบบฟอร์ม 1-2 เป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
176
4
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
197
5
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
158
6
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
164
7
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
514
8
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
412
9
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ... ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
467
10
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
357
11
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
398
12
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
560
13
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
488
14
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ... ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
492
15
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
533
16
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
520
17
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2563
4 ต.ค. 2562
549
18
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ต.ค. 2562
532
19
แบบฟอร์ม 2-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ต.ค. 2562
623
20
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ต.ค. 2562
558
21
แบบฟอร์ม 1-2 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2563
30 ก.ย. 2562
500