แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567
24 ม.ค. 2567
42
2
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2567
24 ม.ค. 2567
40
3
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2567
24 ม.ค. 2567
69
4
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ 2567
4 ม.ค. 2567
50
5
แบบฟอร์ม 1-2 เป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567
4 ม.ค. 2567
45
6
แผนที่ยุทธศาสตร์ กบบส.
31 มี.ค. 2566
252
7
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
295
8
แบบฟอร์ม 1-2 เป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
283
9
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
309
10
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
287
11
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
280
12
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
616
13
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
560
14
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ... ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
574
15
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
459
16
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
526
17
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
688
18
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
609
19
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ... ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
605
20
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
664
21
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
635
22
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2563
4 ต.ค. 2562
666
23
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ต.ค. 2562
655
24
แบบฟอร์ม 2-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ต.ค. 2562
729
25
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ต.ค. 2562
662
26
แบบฟอร์ม 1-2 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2563
30 ก.ย. 2562
613