ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรนางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์ 0 2590 8207


ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตและผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

นางธิดา จุลินทร
นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญเฉพาะ)

ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

นางสาวญานิกา วลีอิทธิกุล
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

นายวรตม์ โชติพิทยสุนนท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านนวตกรรมบริการสุขภาพจิต

นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านสุขภาพจิตชุมชนและสังคม

นางวีณา บุญแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองผู้อำนวยการด้านบริการจิตเวชเฉพาะทาง

นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านบูรณาการบริการสุขภาพจิต

นางณฐิณี พลถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2590 8413, 0 2590 8220

นางณฐิณี พลถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

นางสาวสนั่น มั่นนุช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ อุทธารนิช
พนักงานพัสดุ ส ๔
นางสาวสุวิมล อู่เงิน
พนักงานธุรการ ส ๔
นางสาวสายฝน อู่เงิน
พนักงานธุรการ ส ๔
นางธันยพร เสรีลัดดานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายไชยพงศ์ พิพัฒประภานนท์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเปมิกา ติงสมบัติยุทธ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวภรณ์ทิพย์ เชิดชูสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นายณัชพงศ์ ปานพิมพ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายธีรเมศร์ ภานุวงษ์ธัญบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายณรงค์ชัย แซ่หยง
พนักงานบริการ

กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ 0 2590 8426, 0 2590 8557

นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต

นายวีร์ เมฆวิลัย
นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
นางพัทธนันท์ สอนวงษ์
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
นางสาวณิชาภา รัตนจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวประภัสสร เตียเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพรรณภัทร โฮ่กุล
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวอธิติยา ชอบดี
นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง

โทรศัพท์ 0 2590 8426, 0 2590 8091

นางธัญลักษณ์ แก้วเมือง
นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง

นางสาวชลลดา จารุศิริชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวพูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุธาสินี ภักดีรุจีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวกฤติยา ศิริประทุม
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศรีแพร หนูแก้ว
นักวิชาการสถิติ
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสิรามล หฤทัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลวรรณ จันทรโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุษา เขตรเขื่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม

โทรศัพท์ 0 2590 8109, 0 2590 8580

นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม

นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวอุษา ลิ่มซิ้ว
นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
นางสาวภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
นายวันพิชิต ทองเหง้า
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร สุขราช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์ภาพร พงค์สุภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ 0 2590 8098

นายวรตม์ โชติพิทยสุนนท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต

นางสาวพรพิมล นาอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวศศิพิมพ์ ประสาทศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายธนพงศ์ จันทร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี ตู้ทอง
นักวิชาการเผยแพร่
นายอภิเชษฐ์ คำจินดา
นักวิชาการเผยแพร่


ปรังปรุงข้อมูล : พฤษภาคม 2567