แบบฟอร์ม

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แบบฟอร์มขออนุญาตลาพักผ่อน
26 ก.ย. 2566
9
2
แบบฟอร์มขออนุญาตลาป่วยหรือลากิจ
26 ก.ย. 2566
10
3
แบบฟอร์มใบขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในงานสวัสดิการ สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในกรมสุขภาพจิต
5 ส.ค. 2565
340
4
แบบฟอร์มใบเบิกชุดตรวจ ATK
23 มี.ค. 2565
763
5
แบบฟอร์มขออนุญาตลา (ชั่วโมง)
14 มี.ค. 2565
560
6
แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาปฏิบัติงาน
7 มี.ค. 2565
486
7
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
3 มี.ค. 2565
445
8
แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายกรมสุขภาพจิต
3 มี.ค. 2565
348
9
แบบฟอร์มสมัครขอใช้ Email ภาครัฐ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต @dmh.mail.go.th
3 มี.ค. 2565
505
10
แบบฟอร์มยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ต่อพ่วง กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
3 มี.ค. 2565
469
11
ใบเบิกหรือใบส่งคืนพัสดุสำนักงาน
2 มี.ค. 2565
559
12
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล กรมสุขภาพจิต
11 พ.ย. 2563
656