แบบฟอร์ม

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
ใบเบิกหรือใบส่งคืนพัสดุสำนักงาน
28 พ.ค. 2567
14
2
แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่าย FM-06-04 (Rev02) - กรมสุขภาพจิต
19 มี.ค. 2567
46
3
ใบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
25 ต.ค. 2566
109
4
แบบฟอร์มขออนุญาตลาพักผ่อน
26 ก.ย. 2566
134
5
แบบฟอร์มขออนุญาตลาป่วยหรือลากิจ
26 ก.ย. 2566
137
6
แบบฟอร์มใบขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในงานสวัสดิการ สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในกรมสุขภาพจิต
5 ส.ค. 2565
474
7
แบบฟอร์มใบเบิกชุดตรวจ ATK
23 มี.ค. 2565
952
8
แบบฟอร์มขออนุญาตลา (ชั่วโมง)
14 มี.ค. 2565
761
9
แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาปฏิบัติงาน
7 มี.ค. 2565
639
10
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
3 มี.ค. 2565
660
11
แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายกรมสุขภาพจิต
3 มี.ค. 2565
482
12
แบบฟอร์มสมัครขอใช้ Email ภาครัฐ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต @dmh.mail.go.th
3 มี.ค. 2565
664
13
แบบฟอร์มยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ต่อพ่วง กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
3 มี.ค. 2565
739
14
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล กรมสุขภาพจิต
11 พ.ย. 2563
783