ข้อมูลการไปราชการ

ชื่อ-นามสกุล
ประเภท


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ชื่อประชุม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด วันทีเริ่มจัดประชุม เวลาเริ่มจัดประชุม วันทีสิ้นสุดจัดประชุม เวลาสิ้นสุดจัดประชุม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท ชื่อประชุม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด วันทีเริ่มจัดประชุม เวลาเริ่มจัดประชุม วันทีสิ้นสุดจัดประชุม เวลาสิ้นสุดจัดประชุม