โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์ 0 2590 8207

ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตและผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต


นางธิดา จุลินทร
นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญเฉพาะ)
ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

นางสาวญานิกา วลีอิทธิกุล
นายแพทย์ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

รองผู้อำนวยการด้านนวตกรรมบริการสุขภาพจิต
นายวรตม์ โชติพิทยสุนนท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านสุขภาพจิตและสังคม
นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านบริการจิตเวชเฉพาะทาง
นางวีณา บุญแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองผู้อำนวยการด้านบูรณาการบริการสุขภาพจิต
นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางณฐิณี พลถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


ปรังปรุงข้อมูล : มกราคม 2567