หลักสูตร Package Core Intervention

ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตาย สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายใน 25 จังหวัด 4 ภาคของประเทศไทย