ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ปีที่ประเมิน

ข่าวสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์การสมัครงาน ประกาศผลสอบ ประกาศรายชื่อ ฯลฯ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปการจัดซือจัดจ้าง สขร.1 เป็นต้น

Infographic

Infographic เกี่ยวกับสุขภาพจิต และของหน่วยงาน

เอกสาร/คู่มือ

ดาวน์โหลดเอกสารจัดการประชุม และคู่มือต่างๆ ของหน่วยงาน

การกำกับดูแลองค์กร

เจตจำนงค์ แนงทางการดำเนินการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน ช่องทาง/สถิติ เรื่องร้องเรียน ฯลฯ

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทุบรี
รหัสไปรษณี 11000

mhso1.dmh@gmail.com

โทรศัพท์
0 2590 8220
0 2590 8878
โทรสาร
0 2149 5533

Your message has been sent. Thank you!