การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักวิชาการสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนที่ 4
1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้
2. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้