แผนปฏิบัติการ/ผลการป้องกันการทุจริต

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ก.พ. 2564
25
2
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือน
5 ก.พ. 2564
15
3
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563
27
4
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563
26
5
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563
27
6
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือน
30 เม.ย. 2563
29
7
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือน)
2 มี.ค. 2563
43
8
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)
1 พ.ย. 2562
116
9
รายงานสรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสิรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
21 ต.ค. 2562
61
10
รายงานสรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสิรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือน)
20 ก.พ. 2562
53
11
คู่มือคำอธิบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
2 ม.ค. 2562
61
12
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 ธ.ค. 2561
47