การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
5 ม.ค. 2566
19
2
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 5 เดือน
26 ธ.ค. 2565
16
3
ประเด็นองค์ความรู้จากการดำเนินงาน ITA เรื่องลดการใช้ทรัพยากร จาก ANALOG สู่ DIGITAL
2 ก.ย. 2565
85
4
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 ธ.ค. 2564
171
5
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ธ.ค. 2564
153
6
รายงานสรุปข้อร้องเรียนของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ในรอบ 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ธ.ค. 2564
324
7
รายงานการติดตามประเมินผลการคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
8 ต.ค. 2564
158
8
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือน)
2 ต.ค. 2564
409
9
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1 ต.ค. 2564
293
10
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ก.พ. 2564
458
11
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือน
5 ก.พ. 2564
366
12
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563
422
13
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563
326
14
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563
331
15
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือน
30 เม.ย. 2563
350
16
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือน)
2 มี.ค. 2563
330
17
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)
1 พ.ย. 2562
421
18
รายงานสรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสิรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
21 ต.ค. 2562
353
19
รายงานสรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสิรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือน)
20 ก.พ. 2562
352
20
คู่มือคำอธิบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
2 ม.ค. 2562
384
21
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 ธ.ค. 2561
339