แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
10
2
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
10
3
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ... ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
41
4
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
9
5
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
18
6
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2563
4 ต.ค. 2562
109
7
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ต.ค. 2562
57
8
แบบฟอร์ม 2-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ต.ค. 2562
125
9
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ต.ค. 2562
70
10
แบบฟอร์ม 1-2 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2563
30 ก.ย. 2562
51