แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
8
2
แบบฟอร์ม 1-2 เป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
7
3
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
7
4
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
6
5
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2566
16 ม.ค. 2566
6
6
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
307
7
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
229
8
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ... ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
288
9
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
202
10
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2564
220
11
แบบฟอร์ม 1-1 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
366
12
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
319
13
แบบฟอร์ม 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ... ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
347
14
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
346
15
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564
328
16
แบบฟอร์ม 2-3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2563
4 ต.ค. 2562
394
17
แบบฟอร์ม 2-2 ผังเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ต.ค. 2562
378
18
แบบฟอร์ม 2-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ต.ค. 2562
483
19
แบบฟอร์ม 1-2 การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ต.ค. 2562
412
20
แบบฟอร์ม 1-2 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมาณ 2563
30 ก.ย. 2562
330