One Page : การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตร COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY FOR SUICIDE PREVENTION
เพื่อเพิ่มพูนทักษณะที่จำเป็นแก่บุคลากรสาธารณสุข
สำหรับการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
การไกลผ่านระบบ ZOOM MEETING

วันที่: 20 ตุลาคม 2564 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู/ดาวน์โหลด: 390


ดาวน์โหลด : 202201251548095996.jpg