คู่มือแผนประคองกิจอการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวะการณ์
ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP)

วันที่: 24 มีนาคม 2565 หมวดหมู่: คู่มือทั่วไป ดู/ดาวน์โหลด: 158


ดาวน์โหลด : 202203241006939353.pdf