แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่: 5 พฤศจิกายน 2563 หมวดหมู่: คู่มือการปฏิบัติงาน ดู/ดาวน์โหลด: 772


ดาวน์โหลด : 202106091927478694.pdf